Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

تولدت بهترین روز برای من است

Posted by
zizi (IRAN, Iran) on 2 September 2014 in Miscellaneous.

چشمان سبز تو مادرم تنها چراغی ایست که مرا در میان صورت زیبایت متوقف میکند
سریرا بانوی من روزت با تاخیر مبارک...
اینجا گفتم چون مهم است چون همه باید بدانند من لیلی ام را سریرا صدا میزنم یعنی زیبا رُخ

Samsung GT-S5560 1/6 second F/2.6 ISO 400 4 mm
 

Samsung GT-S5560
1/6 second
F/2.6
ISO 400
4 mm